Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisima18. TELFOR - Beograd 2010.
 

 

18. TELEKOMUNIKACIONI FORUM - 23., 24. i 25. novembar 2010. , Sava Centar , Beograd

U okviru sekcije Softverski alati i aplikacije, na TELFOR-u 2010 predstavljen je rad Računarska igra LUGRAM - verzija za slepu decu (autori Branko Lučić, Nataša Vujnović Sedlar i Vlado Delić) - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

"Upotreba tastature umesto miša, kreirani zvučni signali i efekti, kao i podrška sa govornim porukama za uputstva i igru predstavljaju važna prilagođenja potrebama slabovidih korisnika, ali otvaraju perspektivu i za poseban izazov kao što je razvoj verzije igre LUGRAM i za sasvim slepu decu. To je i u istraživačkom smislu još veći izazov, a računarska igra LUGRAM bi tako postala dostupna još jednom krugu korisnika sa posebnim potrebama." (Računarska igra LUGRAM - verzija za decu sa oštećenjem vida, TELFOR 2009)

Računarska igra LUGRAM - verzija za slepu decu (izvodi iz rada)

"Prvi korak u prilagođenju računarske igre Lugram osobama sa oštećenjem vida, bila je izrada verzije namenjene slabovidoj deci. Za prilagođenje Lugrama slepoj deci potrebno je bilo uraditi značajnije izmene u programu, a takođe i ispitati da li postoji potreba njegovog usaglašavanja sa dodatnim taktilnim uređajima kako bi Lugram ostvario jedan takav cilj."

"Da bi korisniku bilo što lakše da koristi standardnu PC tastaturu, za poteze u igri i navigaciju tokom igre koriste se gotovo isključivo tipke izdvojenog numeričkog dela tastature (tipke brojeva, Enter i znak plus) uz veoma mali broj ostalih tipki (ESC, razmaknica i izdvojene tipke strelica)."

"Tri prototip verzije Lugrama za slepe korisnike predstavljaju: Lugram igra pamćenja, Lugram igra navigacijom strelicama i Lugram igra trostepene navigacije zvučnim efektima i govornim porukama ... Prototipe Lugrama za slepe korisnike prvo su testirala videća deca, učenici IV4 odeljenja OŠ "20. oktobar" u Sivcu, školske 2009/10. godine. Zahvaljujući radu u okviru izbornog predmeta “Od igračke do računara“, Lugram su upoznali još u prvom razredu. Prvi put su imali priliku da igraju Lugram bez uvida u sadržaj ekrana monitora, vođeni samo govornim uputstvima, koristeći isključivo tastaturu ... Povratne informacije dobijene navedenim testom, pomogle su pri formiranju tri osnovne ideje načina igre u verzijama Lugrama za slepe korisnike. Ta programska rešenja testirali su korisnici kojima su i namenjena - dva slepa dečaka različitog uzrasta i intelektualnih i motoričkih sposobnosti ... Tokom testiranja ispostavilo se kao jako dobro to što Lugram pruža mogućnost izbora složenosti zadataka i njihovo kategorisanje po nivoima igre. Složenost zadataka bazira se na broju različitih sastavnih elemenata. Za mlađe korisnike sa kombinovanim smetnjama i smanjenim motoričkim sposobnostima, generišu se krajnje jednostavni zadaci primenom jednog, dva ili najviše tri različita sastavna elementa."

" ... dalja istraživanja će dati kompletniju sliku u kojoj meri je ideja autora ostvariva u praksi i da li će za korišćenje verzije Lugrama za slepe korisnike biti potrebno uključiti i određen broj dodatnih softverskih ili hardverskih komponenti."

 

 
  © Lugram 2008.