Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisimaDOGS 2014 - Novi Sad, oktobar 2014.
 

 

10. DOGS - Digitalna Obrada Govora i Slike 5 - 9. oktobar 2014. , Novi Sad

U okviru sesije Speech signal processing, na DOGS 2014, predstavljen je rad Govorne tehnologije za srpski jezik - primena u autorskom alatu (autori Branko Lučić i Nataša Vujnović Sedlar - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad).

Priča započeta na TELFOR-u 2012., o učešću govornih tehnologija za srpski jezik u izradi obrazovnog softvera u školama, nastavljena je ovoga puta razmatranjem mogućnosti za primenu automatic-speech-recognition (ASR) tehnologije za srpski jezik.

Veoma je značajno da se učenicima omogući da kada koriste softver u nastavi, dožive komunikaciju sa softverom i na srpskom jeziku i u govornoj formi. Poseban utisak na učenike može ostaviti sposobnost softvera da im dočara da „računar govori srpski“, a još veću njihovu zainteresovanost izazvati mogućnost da „razgovaraju“ sa računarom. Razvoj računarskih govornih tehnologija za srpski jezik je doprineo poboljšanju uslova da se jedan školski softverski nastavni materijal obogati govornim sadržajima.

Poseban izazov predstavlja integrisanje ASR tehnologije za srpski jezik u softverski nastavni materijal. U ovom radu se upravo prikazuje ideja da se primenom ASR tehnologije za srpski jezik dodatno unapredi ineraktivnost jednog, u školi kreiranog softverskog nastavnog materijala.

Namena softverske aplikacije Trougao_III, je podrška obradi nastavne teme Trougao za učenike trećeg razreda osnovne škole. Iskustvo stečeno radom na integrisanju ASR podrške za Lugram govori da bi sa uspehom mogla da se obavi slična aktivnost i kada je u pitanju Trougao_III.

Zahvaljujemo se učenicima i nastavnicima OŠ "20. oktobar" Sivac koji su učestvovali u radu na ispitivanjima mogućnosti koje pruža aplikacija Trougao_III.

 

 
  © Lugram 2008.