Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisima11. DOGS - Novi Sad, novembar 2017.
 

 

11. DOGS - Digitalna Obrada Govora i Slike , 22 - 25. novembar 2017. , Novi Sad

U okviru sesije Audio Signal Processing, na DOGS 2017, predstavljen je rad Primena ASR aplikacije za srpski jezik u radu sa mlađim osnovcima (autor Branko Lučić).

Priča je započeta na DOGS 2014, a evo abstract-a njenog nastavka.

Računarske govorne tehnologije za srpski jezik mogu značajno da doprinesu unapređenju primene obrazovnog softvera u nastavi. Obrazovni softver tipa obrazovna igra je posebno interesantan za rad sa učenicima prvog obrazovnog ciklusa u osnovnoj školi. Na njih poseban utisak ostavlja doživljaj kada sa računarom mogu da komuniciraju na srpskom jeziku. Takve softverske aplikacije ih motivišu da aktivno učestvuju u obrazovnom procesu. Rezultati rada sa učenicima nižih razreda osnovne škole, tokom razvoja  računarske verzije obrazovne igre Lugram podržane Automatic Speech Recognition (ASR) server aplikacijom za srpski jezik, u ovom radu su predstavljeni kao primer uspešne primene takve aplikacije u radu sa decom uzrasta 8-11 godina.

Sama pojava računara i softvera u nastavi, danas se više ne može okarakterisati kao inovacija jer je dosta vremena prošlo od kako su oni postali sastavni deo nastavnog procesa u školama u Srbiji. Sada se razmatraju mogućnosti unapređenja i različite metode rada kada je u pitanju primena navedenih tehnologija u obrazovnom procesu. Kako je interaktivnost od početka isticana kao karakteristika koja obrazovni softver pozicionira na jedno od vodećih mesta među nastavnim medijima i sredstvima, aktivnosti koje u kreiranju obrazovnog softvera dovode do podizanja nivoa interaktivnosti u njegovoj komunikaciji sa korisnikom, dolaze u prvi plan. Mogućnost komunikacije sa softverskom aplikacijom govorom, na srpskom jeziku, softveskoj aplikaciji podiže nivo interaktivnosti i istovremeno joj i širi krug korisnika. U konkretnom primeru o kome je u ovom radu reč, radi se o proširenju kruga korisnika softverske aplikacije Lugram na osobe sa oštećenjem vida, konkretno na slepe osobe. Ovoga puta cilj opisivanja navedenog primera nije samo da ukaže na doprinos računarskih govornih tehnologija za srpski jezik razvoju jedne softverske aplikacije u pravcu njenog prilagođenja osobama sa invaliditetom, već da istakne da je Automatic Speech Recognition (ASR) server aplikacija za srpski jezik uspešno primenjena u radu sa učenicima uzrasta 8-11 godina, sa različitih aspekata gledano, vrlo specifičnom populacijom kada je primena ASR tehnologija u pitanju. Reč je dakle o eksperimentalnoj primeni govornih tehnologija za srpski jezik koje inicijalno nisu posebno obučavane za dečji glas.

Razvoj standardne Lugram aplikacije je od početka aktivno uključivao učenike i takav pristup je zadržan i kada su u pitanju prilagođene verzije. Metode rada na razvoju verzija Lugrama prilagođenih slepoj deci, uključivale su preliminarna testiranja prototipa sa decom koja vide, učenicima nižih razreda osnovne škole. Bio je to neophodan korak kako bi se sa više sigurnosti i samopouzdanja pristupilo testiranjima prototipa u realnim uslovima, u radu sa slepim učenicima istog uzrasta. Kada su u pitanju verzije Lugrama podržane anASR server aplikacijom za srpski jezik, bili su to istovremeno i testovi reagovanja anASR aplikacije na dečje glasove.

Zahvaljujem se učenicima i nastavnicima OŠ "20. oktobar" Sivac koji su učestvovali u ovom istraživanju.

 

 
  © Lugram 2008.