Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisimaDOGS 2012 - Kovačica, oktobar 2012.
 

 

9. DOGS - Digitalna Obrada Govora i Slike - 4., 5. i 6. oktobar 2012. , Kovačica

U okviru sesije Obrada govora, na DOGS2012, predstavljen je rad Razvoj auditornog modula za kreiranje zadataka za obrazovnu računarsku igru Lugram (autori Branko Lučić i Nataša Vujnović Sedlar - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad).

Proces izrade novog ili adaptacije postojećeg softvera kao što je kompjuterska igra za slepe osobe, zna biti veoma složen i zahtevan. Sastoji se iz više faza, a izrada prototipa za praktična testiranja sa korisnicima predstavlja verovatno najvažniju, nakon koje se očekuju povratne informacije ključne za dalji razvoj softvera.

Zahtevi za učešće govornih elemenata u Lugram aplikaciji, značajno su porasli. Time je i način pripreme govornih poruka i uputstava postao jedan od dominantnih faktora u radu na izradi prototipa modifikovanog Lugram softvera za korisnike sa oštećenjem vida.

Pojava kvalitetne TTS (text-to-speech) tehnologije za srpski jezik, omogućila je njenu upotrebu kao ključne tehnologije za efikasan dalji rad na prilagođenju računarske igre Lugram ergonomiji slepih i slabovidih osoba.

Prototip auditornog modula funkcioniše poput prototipa modula za igru, upotrebom standardne PC tastature, auditornih elemenata modula za igru i dodatno kreiranih govornih sadržaja samo za potrebe ovog modula.

Stvoreni su uslovi da se kreativni cilj obrazovnog projekta Lugram postignut u redovnom obrazovanju mlađih osnovaca, ostvari i u radu sa slepim učenicima. Nakon uspešne primene prilagođenog Lugram-modula za igru i povratnih informacija dobijenih njegovim testiranjem u realnim uslovima, na sličan način će se izvršiti i testiranje uspešnosti prilagođenja modula za kreiranje zadataka ove računarske obrazovne igre.

 

 
  © Lugram 2008.